Vi reflekterar över förhållningssätt till intelligens och färdigheter genom en fiktiv matteflopp, ett Youtubeklipp av Sveriges yngsta mästerkock och en genomgång av olika mindset. Läs om hur våra ettor sätter ord på hur de tänker när de "misslyckas".

Syftet med lektionen är att nå elevernas syn på lärande och intelligens. Våra ettor fick föreställa sig att de pluggat till ett matteprov med ett mindre lyckat resultat. Därefter fick eleverna svara på tre frågor under uppmaningen att gå till sig själva, att inte bry sig om vad andra svarar.

Efter kortskrivningen kikade vi på ett Youtubeklipp med Sveriges yngsta mästerkock med syftet att reda ut begrepp kopplat till utmaningar. Vad är färdigheter, kunskap och framförallt - förhållningssätt. Utifrån minikockarnas förhållningssätt till utmaningar knöt vi an till ett dynamiskt mindset och som en motpol gick vi också igenom vad som kännetecknar ett statiskt mindset. Vi la fokus på att eleverna kommer till skolan för att lära sig något nytt, att ny kunskap kräver att man anstränger sig och att svåra uppgifter inte betyder att man är dum. När man lär sig något nytt är det naturligt att det är svårt och att man känner sig osäker. Med ett dynamiskt mindset blir en utmaning spännande och kul.

Genomgången om mindset utmynnade i en diskussion kring vilka strategier man kan ha när man får tillbaka ett prov. Är ett provresultat ett kvitto på intelligens? Hur kan man använda sig av prov och lärarens feedback? Vilka studiestrategier behöver ändras? Hur man pluggar är så klart viktigt. Därefter återknöt vi till det fiktiva matteprovet och eleverna fick svara på samma frågor igen, på samma papper för att sedan lämna in till oss.

Det var oerhört intressant att läsa elevernas reflektioner kring den fiktiva provsituationen och hur enskilda individer resonerat före och efter genomgången av olika mindset:

"Jag bestämmer mig för att matte inte är min grej." (före)

"Jag kan lära mig från de misstag jag har gjort för att förbättra mitt resultat." (efter)


"Ger upp matten och blir irriterad." (före)

"Jag kan tänka att nästa gång blir det bättre om jag ändrar strategi i min pluggning och att bara för att det gick dåligt på detta prov behöver det inte gå dåligt på nästa eller betyda att jag är dum." (efter)


"Tar söner matteprovet." (före)
"Byta strategier så jag kan plugga in de bättre och försöka förbättra resultatet till nästa gång." (efter)

Som lärare är vi ganska vana och skickliga på att verbalisera fakta, förmågor och färdigheter i dialog med eleverna. Men vi är nog inte lika vana vid att diskutera och resonera kring elevernas förhållningssätt till lärande. Att prata om förhållningssätt till lärande, intelligens och utmaningar är oerhört viktigt för att eleverna ska utveckla sina förmågor över tid. Ett första steg är att bli medveten om att man kan ha olika mindset och att man faktiskt kan ändra mindset. Nästa steg är att ständigt återkoppla till mindset i klassrummet. Man kan påminna eleverna om deras mindset när en examination närmar sig eller när det är dags att få feedback. 

Ju mer eleverna vet om hur de lär sig att lära, desto effektivare verktyg får de för att ta över sitt eget lärande. Vi tror på smarta studiestrategier för ett effektivt och livslångt lärande.