Lässtrategier och det kollegiala lärandet har vandrat lite parallellt på vår skola. Nu när kollegiet har utvidgats till dubbel storlek är det hög tid att låta de tu gå hand i hand. Den här hösten ska det kollegiala lärandet fokusera på lässtrategier i alla ämnen.


Kollegialt lärande - kompetensutveckling för lärare. Enkelt uttryckt: lär dig en metod eller ett arbetssätt, praktisera i klassrummet, observera varandras undervisning, diskutera, analysera och praktisera igen. 

Forskning visar att det kollegiala lärandet har all möjlighet att utveckla pedagogers undervisning om ledningen står bakom det kollegiala lärandet. Vår rektor har varit tydlig med att vi ska jobba kollegialt och har riggat spelplanen genom att viga både mötestid och lokaler åt reflektioner och uppföljning av lektionsobservationer. Skolans administratör har sett till att ändra scheman när vi bryter lektioner för att observera varandras undervisning. 

Att besöka varandras klassrum för inspiration kan visserligen vara intressant och just inspirerande, men det kollegiala lärandet handlar kanske mer om professionalism. Istället för att planlöst betrakta varandras undervisning ska undervisningen pröva en utvald metod och det är ju den som ska diskuteras, stötas och blötas. 


Presentation av den kollegiala spelplanen

Under en halvdag fick vi i uppgift att dra upp riktlinjerna för höstens kollegiala arbete. Vi började med en kort presentation om syftet med det kollegiala arbetet och hur höstens arbete kommer att se ut. 

Vi gick igenom ett gemensamt dokument på Docs som liknar ett schema med kommande gemensamma datum och hålltider. Genom att tidigt i terminen öronmärka tid har kollegiet möjlighet att planera sin undervisning. Vissa av schemats veckor är märkta till att bolla lektionsupplägg med lässtrategier med oss, andra veckor är märkta till att observera varandras undervisning och viss mötestid är inplanerad för gemensam utvärdering. 

Den översiktliga planeringen visade också förslag på "lärarpar" som ska observera varandras undervisning. Kollegiet fick tid att redan nu bestämma två datum för kollegiala besök: ett tillfälle för observation och ett tillfälle för undervisning. Den lektion då man har en kollega på besök ska undervisningen praktisera lässtrategier.


Strukturerade observationer

Vi gick också igenom ett gemensamt dokument med stödfrågor för lektionsobservationer. Dokumentet är tänkt att vara transparent så att vi alla kan se samtliga lektionsreflektioner och ta del av varandras erfarenheter. 

För att inte stjäla tid har vi valt att låta lektionen kortas ner något när vi observerar varandra. Den uppföljande diskussionen hålls direkt efter att lektionen avslutas.  

När alla "lärarparens" har observerat varandras undervisning ska vi hålla en gemensam utvärdering. Hur har vi jobbat med lässtrategier? Vilka utmaningar har vi mött? Hur går vi vidare? 


En demonstrationslektion om lässtrategier

För att det skulle bli tydligt för våra kollegor hur man kan göra när man arbetar i klassrummet med lässtrategier höll vi en demonstrationslektion där våra kollegor "agerade" elever. På så vis fick de både konkreta tips på hur man kan jobba samtidigt som frågor och funderingar kunde ventileras.

Lektionen slutades med en djupdykning i  "summatecknet" (sammanfattningen). Då fick våra "elever" individuellt sammanfatta den bearbetade texten för att därefter under 10 minuter i grupper enas om en gemensam sammanfattning som alla kunde stå bakom. I redovisningen av den gemensamma sammanfattningen lyftes många kloka tankar och idéer om hur våra kollegor skulle kunna arbeta med lässtrategier i just sitt ämne. 

Ett tillåtande lärklimat

För att vi ska kunna lära av våra "misstag" och av varandra måste vi vara prestigelösa. Stämningen måste vara tillåtande, att var och en känner att det känns bra att ventilera det som gick dåligt eller blev fel. Då kan vi ha diskussioner om förändringar och förbättringar. Då kan vi tillsammans hitta lösningar. 

För att bidra till ett tillåtande lärklimat genomförde vi en utvärdering (enkät på google docs) av dagens arbete med lässtrategier. Vad fungerade? Vad kan vi göra bättre nästa gång? Satt "eleverna" med frågor de inte hade fått svar på? Vi presenterade alla (anonyma) svar på projektorn i realtid och diskuterade kring funderingar och oklara bitar.

Kollegiet känner att det finns ett behov av att arbeta strukturerat med läsning för kunskapsinhämtningens skull. Vår förhoppning är att eleverna, när de möter lässtrategier i alla ämnen, ska bli mer aktiva och medvetna läsare.


Nyfiken på heltäckande läromedel för gymnasiet? Här hittar du Svenska 1 - helt enkelt och Svenska 3 - helt enkelt