Svenska 2 - Helt enkelt närmar sig layoutstadiet och når snart pressarna. Därmed är hela serien komplett för såväl årskurs 1, 2 som 3 på gymnasiet. I läroboken är det centrala innehållet indelat i följande kapitel: 

Ord, fraser och satser 

Språkförhållanden i Sverige och övriga Norden

Muntlig och skriftlig framställning - av utredande och argumenterande slag

Litteratur i ett samhällsperspektiv

I bokens inledande kapitel presenteras grammatik som ger eleven redskap för sitt eget skrivande och för textanalys. Grammatikkapitlet följs därefter av språkförhållanden i Norden eftersom grammatiken även här kan hjälpa eleven att förstå likheter och skillnader mellan svenskan och övriga nordiska språk.

I kapitlet om muntlig och skriftlig framställning ligger fokus på att ge eleven verktyg för utredande och argumenterande tal och texter. Kunskaperna från det inledande kapitlet hjälper eleven att skapa en utredande eller argumenterande stil.

Boken avslutas med den största delen - litteratur i ett samhällsperspektiv. I det kapitlet presenteras inledningsvis olika litterära verkningsmedel och hur de praktiskt kan tillämpas.Tanken är att elever och lärare kan återvända hit för att repetera de litterära verkningsmedlen vid behov. Därefter presenteras olika litterära epoker.

Varje kapitel innehåller teoretiska genomgångar och för att konkretisera och förtydliga teorin medföljer textutdrag av både sakprosa och skönlitterära texter. Flera av textutdragen kan läsas med hjälp av lässtrategier. Lässtrategierna presenteras i sin helhet i Verktygslådan. I Verktygslådan finns också checklistor och mallar som hjälper eleven i både skriftliga och muntliga arbeten - enkla att hitta och enkla att använda. Varje kapitel innehåller många olika övningsuppgifter som är direkt kopplade till teorin och varje kapitel avslutas med en slutuppgift som summerar kapitlets centrala innehåll. Varje slutuppgift kopplas till en betygsmatris som förtydligar vilka specifika kunskapskrav eleven tränar på.

I Svenska 2 - Helt enkelt finns material för hela kursen samlad. Man kan välja att arbeta med boken från pärm till pärm och känna sig trygg i att man täcker in hela det centrala innehållet. Vill man jobba med delar av boken hittar man enkelt vilket centralt innehåll som varje kapitel går igenom. Det går naturligtvis även att använda annan referenslitteratur än den som finns bifogad och ändå använda de flesta av bokens övnings- och slutuppgifter.

Är du nyfiken på att se om Svenska 2 - Helt enkelt är något för dig och din skola? Skicka gärna efter ett gratis ref.ex genom att kontakta jonas@naforlag.se eller klicka här.