Vi har jobbat kontinuerligt med att inleda lektioner som "hugger tag" i eleven - både för att väcka intresse, tydliggöra lektionsinnehåll och upplägg. Även vi har "grejat" för att locka till kunskapande och få elever att komma i tid. Men hur gör vi för att runda av en lektion? När vi föreläste på en arbetsplatsträff på Kom Vux i Landskrona förra vecka sa en erfaren lärare: "Jag har alltid varit noga med att lektionen ska sluta bra, att eleverna går därifrån med ett leende".

Det där stannade kvar i våra tankar. Som pedagoger måste vi ständigt påminnas om viktiga "detaljer" och moment som ibland försvinner i en hektiskt vardag. Slutet på lektionen bör vara minst lika genomtänkt som dess början. (Pirayan) Om man "lämnar en lektion med ett leende" kommer förhoppningsvis känslan av lektionen och lärandet att vara positiva.

John Hattie poängterar i Synligt lärande vikten av att det är elevernas reaktioner på händelser i klassrummet, på undervisningen och på aktiviteten som hjälper läraren att förstå effekten av undervisningen. När vi som pedagoger gör lektionsobservationer så är det minst lika viktigt att observera eleverna som den undervisande läraren.

Vi bör runda av lektionen med frågor som: Vad förstod eleverna? Vad tänkte de och hur uppfattade de olika aktiviteter i klassrummet? När vi funderar över detta flyttar vi fokus från själva undervisningen till effekten av undervisningen. 

Om eleverna lämnar klassrummet med en känsla av att vi som lärare har ett klassrumsklimat med respekt, förtroende, optimism och en avsikt att lära - då har man som pedagog kommit långt i sitt klassrum. De känslorna kan enligt Hattie fungera som en "checklista" för slutet av lektionen. Kan en glad och gemensam avslutning bidra till de känslorna kommer eleven säkerligen att återvända till klassrummet med samma känsla.

Ofta avslutar vi lektionen med en sammanfattning, en koppling till kommande lektion eller en lektionsreflektion. Lektionsreflektioner där eleverna individuellt sammanfattar vad de lärt sig under lektionen ger tid till eftertanke åt både elev och lärare och en möjlighet till regelbunden återkoppling. Reflektionerna hjälper oss att se effekten av undervisningen.

Men att avsluta med en kahoot, en liten rolig quizz eller en anekdot som roar kan ibland vara precis det som behövs för att eleven ska lämna med ett leende eller ett skratt. Vårt förhållningssätt till eleverna och deras lärande förstärks givetvis av optimism och glädje.Hur avslutar du?Svenska 1 - Helt enkelt

Nyfiken på en heltäckande lärobok i svenska för gymnasiet?